Máy chà sàn còn được gọi là máy cọ sàn, máy lau sàn. Đây là thiết bị vệ sinh công nghiệp có chức năng chà rửa, làm sạch, đánh bóng và bảo dưỡng nền nhà, hỗ trợ giặt thảm. Máy giữ cho bề mặt sàn, thảm luôn sạch sẽ và có độ bền cao hơn.

Máy chà sàn: https://santhuongmaidientu.vn/may-cha-san.html

Máy chà sàn Palada: https://santhuongmaidientu.vn/may-cha-san-palada.html

Máy chà sàn Kumisai: https://santhuongmaidientu.vn/may-cha-san-kumisai.html

Máy chà sàn liên hợp: https://santhuongmaidientu.vn/may-cha-san-lien-hop.html

Máy chà sàn đơn: https://santhuongmaidientu.vn/may-cha-san-don.html

Máy chà sàn ngồi lái: https://santhuongmaidientu.vn/may-cha-san-ngoi-lai.html

Máy chà sàn Kungfu Clean: https://santhuongmaidientu.vn/may-cha-san-kungfu-clean.html

Máy chà sàn Supper Clean: https://santhuongmaidientu.vn/may-cha-san-supper-clean.html

Máy chà sàn IPC: https://santhuongmaidientu.vn/may-cha-san-lien-hop-ipc.html

Máy chà sàn Camry: https://santhuongmaidientu.vn/may-cha-san-camry.html

Máy đánh bóng sàn: https://santhuongmaidientu.vn/may-danh-bong-san.html

Máy mài sàn: https://santhuongmaidientu.vn/may-mai-san.html

Phụ kiện máy chà sàn: https://santhuongmaidientu.vn/phu-kien-may-cha-san.html

Quạt thổi thảm: https://santhuongmaidientu.vn/quat-thoi-tham.html


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-06-22 (火) 12:10:33 (523d)