[[qua tang sep]]

Không đơn giản chỉ cần trao vào tay ai đó một món quà và bạn gọi đó là tặng, bởi vì tặng quà là cả một nghệ thuật. Nên tặng quà gì cho đối tác doanh nghiệp và khách hàng, chọn những món quà như thế nào để đảm bảo vừa ý nghĩa, sang trọng, độc đáo vừa phù hợp với kinh phí của công ty? Hãy tham khảo bài viết này, Phúc Tường Gold sẽ giúp bạn tìm được những món quà tặng Tết cho đối tác doanh nghiệp và khách hàng ý nghĩa nhất.


<b>Qu&#224; t&#7863;ng tr&#7889;ng &#273;&#7891;ng, tranh Ch&#249;a m&#7897;t c&#7897;t, Khu&#234; V&#259;n C&#225;c, H&#7891; G&#432;&#417;m</b>
<img src="https://quatangmavang24k.vn/wp-content/uploads/2020/05/mo-hinh-khue-van-cac-ma-vang-1-1.jpg">
Ch&#249;a M&#7897;t C&#7897;t v&#224; Khu&#234; v&#259;n c&#225;c l&#224; ni&#7873;m t&#7921; h&#224;o &#8211; bi&#7875;u t&#432;&#7907;ng s&#7921; ph&#225;t tri&#7875;n v&#259;n h&#243;a; t&#244;n gi&#225;o c&#7911;a ng&#432;&#7901;i H&#224; N&#7897;i n&#243;i ri&#234;ng v&#224; ng&#432;&#7901;i Vi&#7879;t Nam n&#243;i chung. &#272;&#226;y c&#361;ng l&#224; n&#417;i ng&#432;&#7901;i ta &#273;&#7871;n &#273;&#7875; t&#236;m ki&#7871;m ph&#250;t gi&#226;y th&#432; gi&#227;n gi&#7919;a th&#224;nh ph&#7889; nh&#7897;n nh&#7883;p, &#273;&#244;ng &#273;&#250;c. L&#224; m&#243;n qu&#224; t&#7863;ng &#253; ngh&#297;a v&#7915;a c&#243; th&#7875; qu&#7843;ng b&#225; &#273;&#432;&#7907;c h&#236;nh &#7843;nh c&#7911;a Vi&#7879;t Nam.

<b>Qu&#224; t&#7863;ng Thuy&#7873;n bu&#7891;m &#8211; m&#243;n qu&#224; t&#7863;ng &#273;&#7889;i t&#225;c &#253; ngh&#297;a</b>
Con thuy&#7873;n v&#7899;i chi&#7871;c bu&#7891;m c&#259;ng gi&#243; ra kh&#417;i g&#7855;n li&#7873;n v&#7899;i &#253; ngh&#297;a thu&#7853;n bu&#7891;m xu&#244;i gi&#243;; c&#7847;u ch&#250;c may m&#7855;n v&#224; b&#236;nh an, m&#7885;i th&#7913; x&#7843;y ra su&#244;n s&#7867;. &#272;&#7863;t trong ph&#242;ng l&#224;m vi&#7879;c, c&#7917;a h&#224;ng v&#7899;i hy v&#7885;ng c&#244;ng vi&#7879;c kinh doanh lu&#244;n thu&#7853;n l&#7907;i, g&#7863;p nhi&#7873;u may m&#7855;n. Khi &#273;&#7863;t trong nh&#224; v&#7899;i ng&#7909; &#253; c&#7847;u ch&#250;c gia &#273;&#236;nh &#7845;m no, &#273;&#7911; &#273;&#7847;y, v&#224; m&#7885;i th&#7913; su&#244;n s&#7867;. &#272;&#226;y s&#7869; l&#224; m&#243;n qu&#224; t&#7863;ng c&#244;ng ty &#273;&#7889;i t&#225;c ho&#224;n h&#7843;o c&#7911;a doanh nghi&#7879;p.

<b>Qu&#224; t&#7863;ng tranh M&#227; &#273;&#225;o th&#224;nh c&#244;ng</b>
<img src="https://quatangmavang24k.vn/wp-content/uploads/2021/04/tranh-ma-dao-thanh-cong-de-ban-5.jpg">
Con ng&#7921;a t&#7915; x&#432;a &#273;&#227; l&#224; lo&#224;i v&#7853;t g&#7855;n li&#7873;n v&#7899;i cu&#7897;c s&#7889;ng c&#7911;a con ng&#432;&#7901;i. N&#243; c&#242;n k&#7873; vai s&#225;t c&#225;nh c&#249;ng con ng&#432;&#7901;i x&#244;ng pha tr&#7853;n m&#7841;c. V&#7899;i b&#7843;n t&#237;nh th&#244;ng minh, hi&#7873;n l&#224;nh, nhanh nh&#7865;n n&#234;n n&#243; l&#224; bi&#7875;u t&#432;&#7907;ng c&#7911;a s&#7921; t&#224;i l&#7897;c, th&#224;nh c&#244;ng, s&#7921; ki&#234;u h&#227;nh v&#224; t&#7921; do.

>> Xem ngay: https://quatangmavang24k.vn/goi-y-qua-tang-doi-tac/Qu&#224; t&#7863;ng &#273;&#7897;c &#273;&#225;o nh&#226;n d&#7883;p T&#7871;t Nguy&#234;n &#273;&#225;n Nh&#226;m D&#7847;n 2022 s&#7869; r&#7845;t quan tr&#7885;ng t&#7841;o &#7845;n t&#432;&#7907;ng t&#7889;t cho &#273;&#7889;i t&#225;c doanh nghi&#7879;p v&#224; kh&#225;ch h&#224;ng, tuy r&#7857;ng vi&#7879;c ngh&#297; ra T&#7871;t n&#234;n t&#7863;ng qu&#224; g&#236; cho &#273;&#7889;i t&#225;c kh&#225;ch h&#224;ng v&#224; doanh nghi&#7879;p trong v&#224; ngo&#224;i n&#432;&#7899;c v&#224;o d&#7883;p n&#224;y s&#7869; v&#244; c&#249;ng kh&#243; kh&#259;n v&#224; &#273;au &#273;&#7847;u. &#272;a ph&#7847;n nh&#7919;ng qu&#224; t&#7863;ng &#273;&#7897;c &#273;&#225;o &#273;&#432;&#7907;c &#432;a chu&#7897;ng l&#224; nh&#7919;ng s&#7843;n ph&#7849;m m&#7929; ngh&#7879;, thi&#7871;t k&#7871; t&#7841;i c&#225;c c&#417; s&#7903; c&#243; tay ngh&#7873; cao v&#224; gi&#225; th&#224;nh c&#361;ng kh&#244;ng ph&#7843;i r&#7867; nh&#432; &#273;&#7891;ng h&#7891;, &#273;&#232;n, b&#250;t, decal, gi&#7845;y d&#225;n t&#432;&#7901;ng, tranh treo t&#432;&#7901;ng 3D, tranh phong th&#7911;y,...トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS