SÀN GIAO D?CH D? ÁNĐ?i l? Thăng Long, Tây M?, Nam T? Liêm, Hà N?i. Hotline: 0941 559 666. Email: info.vinsmartcity@gmail.com. Th?i gian làm vi?c: 8:00 ? 18:00 Các ngày trong tu?n. NHÀ PHÁT TRI?N D? ÁN VINHOMES SMART CITYM?t b?ng d? án Imperia Smart City có t?ng đ? l?n h?n 2,33ha đc thành l?p v?i 5 tòa tháp căn h? có đ? cao t? 38 đ?n 39 t?ng. Các căn h? chung c? Imperia Smart City Hà N?i bàn giao n?i th?t c? b?n d?ng bao g?m tr?n, t??ng, sàn g? cao c?p, đi?u hòa phòng khách, thi?t b? v? sinh & thi?t b? chi?u sáng. Các dòng thi?t b? bàn giao đ??c nh?p t? nh?ng hãng n?i th?t s? 1 toàn c?u. Đi?m kì di?u c?a nh?ng căn h? Imperia Smart City là n?m c?nh m?t đ??ng kính tr?ng l?n 52m2 cùng t?m view thoáng đ?t ra khu công viên r?ng 10,2ha c?a d? án,Imperia Smart City đ??c chia làm 2 phân khu, v?i 5 Block bao g?m 3.922 căn h?, trong l??t m? bán tr??c tiên ch? chi tiêu MIK Group đã cho ra m?t 2 tòa I4 ? hay còn g?i là Nguy?t qu? & I5 ? Th?o M?c thu?c phân khu TheFloral Garden. Trong kho?ng th?i h?n t?i ch? đ?u t? chi tiêu ti?p đó ra m?t tòa căn h? th? 3 v?i tên g?i Lake 2. Đây là tòa căn h? n?m sát tr?c đ??ng kính tr?ng chính và có t?m view tr?c di?n ra công viên and h? đi?u hòa. https://www.indiegogo.com/individuals/27842600 http://dukccq.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=737139&ContentTypeID=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952 https://lib02.uwec.edu/ClarkWiki/index.php?title=D-n-Imperia-Smart-Thnh-ph-qun-Nam-T-Lim-y

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS