SÀN GIAO D?CH D? ÁNĐ?i l? Thăng Long, Tây M?, Nam T? Liêm, Hà N?i. Hotline: 0941 559 666. Email: info.vinsmartcity@gmail.com. Th?i gian làm vi?c: 8:00 ? 18:00 Các ngày trong tu?n. NHÀ PHÁT TRI?N D? ÁN VINHOMES SMART CITYM?t b?ng d? án Imperia Smart City có t?ng kích th??c h?n 2,33ha đ??c thành l?p v?i 5 tòa tháp căn h? có đ? cao t? 38 đ?n 39 t?ng. Các căn h? chung c? Imperia Smart City Hà N?i bàn giao n?i th?t c? b?n bao g?m tr?n, t??ng, sàn g? th?i th??ng, đi?u hòa phòng khách, dòng thi?t b? v? sinh và dòng thi?t b? chi?u sáng. Các thi?t b? bàn giao đc nh?p t? nh?ng hãng n?i th?t hàng đ?u toàn c?u. Đi?m khác bi?t nh?t c?a các căn h? Imperia Smart City là n?m c?nh m?t đ??ng kính tr?ng l?n 52m2 cùng t?m view thoáng đ?t ra khu công viên r?ng 10,2ha c?a d? án,Imperia Smart City đ??c chia làm 2 phân khu, v?i 5 Bloch?ng bao g?m 3.922 căn h?, trong đ?t m? bán th? nh?t ch? đ?u t? chi tiêu MIK Group đã cho ra m?t 2 tòa I4 ? hay còn g?i là Nguy?t qu? và I5 ? Th?o M?c thu?c phân khu TheFloral Garden. Trong kho?ng th?i h?n t?i ch? đ?u t? ti?p đó công b? tòa căn h? th? 3 v?i tên th??ng g?i Lake 2. Đây là tòa căn h? n?m sát tr?c đ??ng kính tr?ng chính và có t?m view tr?c di?n ra công viên và h? đi?u hòa. http://www.autogm.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1897025 https://gitlab.isc.org/imperiasmarttaymo1 https://gitlab.haskell.org/imperiasmarttaymo1 https://www.atlasobscura.com/users/lundqvistdgnkappel http://hpn.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=136754&ContentTypeID=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952 https://genius.com/imperiasmarttaymo1 https://gitlab.ingenieria.uner.edu.ar/imperiasmarttaymo1 https://code.cs.uni-kassel.de/imperiasmarttaymo1 http://ozakantalya.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1033598 http://www.lg102-ciscvaio1.cs.hku.hk/imperiasmarttaymo1

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS