SÀN GIAO D?CH D? ÁNĐ?i l? Thăng Long, Tây M?, Nam T? Liêm, Hà N?i. Hotline: 0941 559 666. Email: info.vinsmartcity@gmail.com. Th?i gian làm vi?c: 8:00 ? 18:00 Các ngày trong tu?n. NHÀ PHÁT TRI?N D? ÁN VINHOMES SMART CITYM?t b?ng d? án Imperia Smart City có t?ng di?n tích h?n 2,33ha đ??c thành l?p v?i 5 tòa tháp căn h? có chi?u cao t? 38 đ?n 39 t?ng. Các căn h? chung c? Imperia Smart City Hà N?i bàn giao n?i th?t c? phiên b?n bao g?m t?t c? tr?n, t??ng, sàn g? cao c?p, đi?u hòa phòng khách, dòng thi?t b? v? sinh và thi?t b? chi?u sáng. Các dòng thi?t b? bàn giao đ??c nh?p t? nh?ng hãng n?i th?t hàng đ?u toàn c?u. Đi?m đ?c bi?t c?a nh?ng căn h? Imperia Smart City là n?m c?nh m?t đ??ng kính tr?ng l?n 52m2 cùng t?m view thoáng đ?t ra khu công viên r?ng 10,2ha c?a d? án,Imperia Smart City đc chia làm 2 phân khu, v?i 5 Bloông xã bao g?m t?t c? 3.922 căn h?, trong l??t m? bán tr??c tiên ch? đ?u t? chi tiêu MIK Group đã cho công b? 2 tòa I4 ? hay còn g?i là Nguy?t qu? và I5 ? Th?o M?c thu?c phân khu TheFloral Garden. Trong kho?ng th?i gian t?i ch? đ?u t? chi tiêu ti?p t?c công b? tòa căn h? th? 3 v?i tên g?i Lake 2. Đây là tòa căn h? n?m sát tr?c đ??ng chính & có t?m view tr?c di?n ra công viên and h? đi?u hòa. http://vinculacion.udla.edu.ec/forums/forum/ideas-y-vinculacion/ https://csse3010-gitlab.uqcloud.net/imperiasmarttaymo1 http://allrealestateph.com/author/imperiasmarttaymo

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS