T?a l?c t?i v? trí đ?c đ?a ngay trung tâm thành ph? Đ? S?n, H?i Phòng v?i dãy núi R?ng bao quanh và khu r?ng ng?p m?n r?ng 2000 ha g?n đó, Dragon Ocean Đ? S?n t?a l?c. T?o nên m?t qu?n th? ngh? d??ng đ?ng c?p qu?c t?, Dragon Ocean Đ? S?n là siêu ngh? d??ng qu?c t? đ?u tiên trong qu?n th? du l?ch DUY NH?T t?i Vi?t Nam, mang đ?n m?t di?n m?o hoàn toàn m?i và nh?ng nét đ?p đa d?ng h?n. Đ? S?n Dragon Ocean s? là bi?u t??ng r?c r? cho s? phát tri?n du l?ch Đ? S?n trong 2-3 năm t?i.. Address: Đ? S?n, H?i Phòng, 04000 , Hotline: 0563932362 . Hà N?i 100000 https://duandragonoceandoson.com/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-11-06 (土) 12:49:28 (280d)