Chung c? Dragon Ocean Đ? S?n t?a l?c t?i v? trí đ?c đ?a t?i Đ? S?n, H?i Phòng g?n dãy núi R?ng và khu r?ng ng?p m?n r?ng 2000ha. N?m trong qu?n th? du l?ch DUY NH?T t?i Vi?t Nam, Dragon Ocean Đ? S?n đã t?o nên m?t qu?n th? siêu ngh? d??ng đ?ng c?p qu?c t?, mang m?t di?n m?o hoàn toàn m?i, đ?p h?n và đa d?ng h?n v? m?i m?t. Trong 2-3 năm t?i, Đ? S?n Dragon Ocean s? là đ?i di?n cho s? phát tri?n đ?t phá c?a du l?ch Đ? S?n. Khu du l?ch qu?c t? r?ng h?n 480 ha này t?a l?c t?i v? trí đ?c đ?a, đ??c thiên nhiên ?u đãi, đã và đang khai hoang hoàn toàn. Đi?m n?i b?t c?a nó là bãi bi?n tr?i dài h?n 1km, r?ng 23 ha. Bãi bi?n có đi?m đ?c đáo là n??c luôn trong xanh, trái ng??c hoàn toàn v?i Đ? S?n là n??c bi?n đ?c. Dragon Ocean Đ? S?n là tên c?a khu du l?ch qu?c t? Dragon Hill do T?p đoàn Geleximco làm ch? đ?u t?, t?a l?c t?i ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, TP HCM. H?i Phòng. Khu du l?ch qu?c t? Dragon Ocean Đ? S?n s? tr? thành khu ph?c h?p ngh? d??ng bi?n cao c?p l?n nh?t c? n??c, v?i di?n tích 480 ha. Thành ph? H?i Phòng hi?n là ni?m t? hào v? nh?ng s?n ph?m b?t đ?ng s?n đ?t giá và đ?y ti?m năng.VP d? án:Ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, thành ph? H?i Phòng https://duandragonoceandoson.com/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-11-02 (火) 15:09:25 (284d)