Tranh trúc ch? là ngh? thu?t tranh trúc dân gian truy?n th?ng lâu đ?i l?ch s? đ??c làm t? trúc.Vách ngăn phòng th? tranh trúc ch? nghĩa là tranh trúc ch? s? đ??c l?ng &o vách ngăn nh?m m?c tiêu m?c đích gi? b?c tranh mà v?n gi? đc l?i ích ngăn phòng. Tranh trúc ch? là ngh? thu?t tranh trúc dân gian truy?n th?ng cu?i ngu?n đ??c làm t? trúc.Vách ngăn phòng th? tranh trúc ch? nghĩa là tranh trúc ch? s? đ??c l?ng vào vách ngăn nh?m m?c tiêu m?c đích gi? b?c tranh mà v?n gi? đc ch?c năng ngăn phòng. Không gian phong th?y trong nhà đc ?u đãi s? m?t đó là phòng th?. Phòng th?, phòng khách, phòng ng? là nh?ng công trình ti?t minh. Vách ngăn phòng khách & phòng th? là cách đ? ngăn cách các công trình ti?t minh tránh kh?i xung đ?t công năng phòng. Hi?n nay thì r?t nhi?u b?n s?ng trong căn h? chung c? th??ng khó khăn khi tìm đ?a đi?m th? t? vì nh?ng lo?i tr? v? m?t hi?n tích c?a căn h?. Chuyên gia phong th?y s? t? v?n ch?a s? quy ví m?t s? trong nh?ng trong nh?ng đ? ý khi k?t h?p phòng khách & phòng th? b?ng vách ngăn phòng khách and phòng th? trong kho?ng không chung c?. Khi bài trí kho?ng kho?ng không th? t?, không gian tâm linh v?i phòng khách m?i cá nhân tránh không gian tâm linh màu s?c quá n?i b?t so v?i các đ? n?i th?t trong kho?ng kho?ng không phòng khách. Tránh bài trí kho?ng không th? t? b? các kh?i kh?i h? th?ng nh? d?m xà c?t c?a nhà khách khi đè lén lên ho?c là m?i ng??i cũng c?n l?u ý đ?n cái vi?c bài trí làm th? nào cho không khí th? t? t?c là ban th? tránh b? nh?ng ánh n?ng d??ng quan c?a ban công cũng nh? là h? th?ng phòng khách soi r?i vào ban th? n?u nh? phòng khách qua sáng nh?ng b?n có rèm ho?c vách ngăn phòng khách, vách ngăn phòng th? đ? làm làm sao cho phòng th? có kho?ng ánh sáng t??ng x?ng v?a ph?i đ? s? h?u th? t? đ??c l?u khí. https://zeus.mat.puc-rio.br/dosondragonocean http://hyakume.net/etc/index.php?dosondragonocean09 http://www.union-net.or.jp/compliance/index.php?dosondragonocean57


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-10-28 (木) 00:38:44 (246d)