Tự hào là đơn vị chế tác và thi công những công trình Mộ Đá, Lăng Mộ Đá ĐẸP, trong 30 năm qua CÔNG TY TNHH ĐÁ MỸ NGHỆ Thiện Nhân đã và đang giữ gìn, phát huy sáng tạo và làm rất tốt công việc truyền thống, nghê đá đẹp phát triển những giá trị tinh hoa mà ông cha đã để lại trong hơn 400 năm xây dựng làng nghề đá mỹ nghệ tại xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. https://tuongdadieukhac.vn/do-tho-cung/cay-huong-da/ https://tuongdadieukhac.vn/do-tho-cung/lu-huong-da/

Sinh ra và lớn lên tại Làng nghề Đá mỹ nghệ truyền thống, nghệ nhân Đỗ Đức Tạo đã từng bước thành lập, xây dựng và phát triển Công ty TNHH Đá mỹ nghệ thiện Nhân trong suốt 30 năm với hàng nghìn công trình kiến trúc đá mỹ nghệ cao cấp, lăng tẩm được khách hàng trong và ngoài nước đón nhận khẳng định vị thế UY TÍN trên thị trường. https://tuongda.hpage.com/tuong-da-dieu-khac.html http://cs.trains.com/members/tuongda/default.aspx

Trong bài viết này Đá mỹ nghệ Thiện Nhân xin trân trọng giới thiệu với Quý khách hàng những Mẫu Lăng Mộ Đá ĐẸP Ninh Bình, những công trình khu lăng mộ tiêu biểu, khẳng định đẳng cấp, vị thế tiên phong của nghệ nhân Đỗ Đức Tạo.


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-04-19 (月) 18:45:15 (274d)