T?a l?c t?i v? trí đ?c đ?a t?i thành ph? Đ? S?n, H?i Phòng, đ??c bao b?c b?i dãy núi R?ng và ti?p giáp v?i khu r?ng ng?p m?n r?ng 2000ha. Là m?t siêu t? h?p ngh? d??ng mang t?m c? qu?c t? trong qu?n th? du l?ch DUY NH?T t?i Vi?t Nam, mang m?t di?n m?o m?i đ?p h?n, đa d?ng h?n v? m?i m?t. Trong 2-3 năm t?i, Đ? S?n Dragon Ocean s? là bi?u t??ng r?c r? cho s? chuy?n mình c?a du l?ch Đ? S?n. T?a l?c t?i v? trí đ?c đ?a, đ?c đ?a, Khu du l?ch qu?c t? Đ?i R?ng - R?ng Đ?i D??ng Đ? S?n có di?n tích 480ha đ?t khai hoang hoàn toàn, đ?t tiêu chu?n qu?c t? hi?n đ?i. M?t trong nh?ng đi?m n?i b?t c?a Dragon Ocean Đ? S?n là bãi bi?n nhân t?o tr?i dài h?n 1km, dài 23 ha. Nó đ?c đáo b?i toàn b? n??c bi?n quanh khu v?c này luôn trong xanh, không b? đ?c nh? n??c quanh Đ? S?n. The Dragon Ocean Đ? S?n là tên chính th?c c?a khu du l?ch qu?c t? Dragon Hill do T?p đoàn Geleximco tri?n khai t?i ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, TP. H?i Phòng. Dragon Ocean Đ? S?n đ??c m?nh danh là khu ph?c h?p ngh? d??ng bi?n cao c?p l?n nh?t mi?n B?c, d? án Dragon Ocean h?a h?n s? mang đ?n nhi?u đ?ng c?p cho Vi?t Nam. Ni?m t? hào c?a Thành ph? H?i Phòng, v?i nh?ng s?n ph?m b?t đ?ng s?n sinh l?i h?p d?n và cao c?p.VP d? án:Ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, thành ph? H?i Phòng https://duandragonoceandoson.com/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-11-03 (水) 13:03:07 (327d)