Ch? đ?u t? Công ty TNHH KN Cam Ranh chính th?c m? bán d? án KN Paradise Cam Ranh n?m t?i Bãi Dài v?i giá bán ?u đãi cùng nhi?u chính sách bán hàng h?p d?n. Hotline: 0936 201 858.KN Paradise là qu?n th? khu ngh? d??ng 5 sao đ??c đ?u t? b?i ch? đ?u t? Công ty TNHH KN Cam Ranh t?a l?c t?i Bãi Dài, ph??ng Cam Nghĩa, Thành ph? Cam Ranh, t?nh Khánh Hòa. KN Paradise có quy mô 794,45 ha v?i đa d?ng các dòng sa?n phâ?m bâ?t đ??ng sa?n cao c?p mang phong cách ki?n trúc đ?c đáo c?a ph??ng Đông và ph??ng Tây cùng hòa quy?n vào khung c?nh thiên nhiên bi?n xanh, cát tr?ng tuy?t đ?p c?a vùng đ?t duyên h?i mi?n Trung. V?i h? th?ng ti?n ích h? t?ng đ??c đ?u t? theo tiêu chu?n v??t tr?i, KN Paradise không chi? là thiên đu???ng nghi? du???ng, mà còn là no?i đem đ?n s? th?nh v??ng cho c? dân và t?o nên nh??ng giá tri? đ?u t? v??ng bê?n cho gi?i đ?u t?.KN Paradise Cam Ranh là Thành Ph? Ngh? D??ng Qu?c T? ? Đi?m Đ?n Toàn C?u M?i v?i quy mô l?n, đ??c quy ho?ch g?m 5 nhóm t? h?p ch?c năng : Gi?i trí ? Ngh? d??ng, Th??ng m?i ? D?ch v?, Sân golf, B?t đ?ng s?n, Ti?n ích c?ng đ?ng. KN Paradise đ??c quy ho?ch và thi?t k? theo phong cách k?t h?p hài hòa gi?a truy?n th?ng và hi?n đ?i, ki?n trúc Đông ? Tây h?i t? t?o nên m?t không gian đ?y sáng t?o và r?c r? s?c màu.TÔ?NG QUAN D?? A?N KN PARADISE CAM RANHTên d? án: KN ParadiseVi?? tri? d?? a?n: Ba?i Da?i, TP Cam Ranh, Khánh HòaCh? đ?u t?: Công ty TNHH KN Cam RanhQuy? mô d? án: 794,45 haĐ?n v? thi?t k? ý t??ng quy h?ach: Steelman PartnersĐ?n v? thi?t k? c?nh quan: Belt CollinsĐ?n v? thi?t k? khu vui ch?i, gi?i trí: HuniLo??i hình phát tri?n: Nhà ? li?n k?, bi?t th? ngh? d??ng, căn h? cao c?p, sân Golf, trung tâm th??ng m?i d?ch v? …D? án KN Pardise t?a l?c t?i ph??ng Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, t?nh Khánh Hòa, li?n k? Sân Bay Qu?c t? Cam Ranh t?i Khu v?c Bãi Dài bán đ?o Cam Ranh. KN Paradise Cam Ranh s? h?u v? trí v?a bi?t l?p đ? đ? c? dân và du khách t?n h??ng tr?n v?n nh?ng tr?i nghi?m dành riêng, v?a thu?n ti?n và nhanh chóng di chuy?n, ti?p c?n các ti?n ích công c?ng và khu v?c xung quanh.H? th?ng ti?n ích c?ng đ?ng trong KN paradise mang đ?n cu??c sô?ng an lành tro?n ve?n, t?o d?ng môi tr??ng s?ng lí t??ng cho m?i th? h? trong gia đình.H? th?ng ti?n ích d? án KN Paradise Cam RanhT?ng di?n tích dành cho cây xanh, ti?n ích, c?nh quan: 247,6 haB? bi?n Bãi Dài: 4,7 km n?m trong d? ánKN Beach Club (Câu l?c b? bãi bi?n) : 6 ha bao g?m các ti?n ích:Giai đo?n 1 ? Đã hoàn thành: H? b?i trung tâm, h? b?i tr? em, h? b?i gia đình, qu?y bar ngoài tr?i, cabana, qu?ng tr??ng s? ki?n, h? th?ng cây xanh c?nh quanGiai đo?n 2 ? Tri?n khai hoàn thi?n: Nhà hàng, khu vui ch?i tr? em, Spa, h? th?ng các qu?y bar, v??n n??ng BBQ…Công viên n??c: 6.7 haCông viên ch? đ?: 11,11 haTrung tâm SPA & Chăm sóc s?c kho? : 2,88 ha bao g?m 02 khu v?i các di?n tích: 1,42 ha + 1,46 haLàng Outlet (làng văn hoá): 6,4 haQu?ng tr??ng văn hóa, ngh? thu?t: 10ha bao g?m các ti?n ích qu?c t? nh?: Khu tri?n lãm ngh? thu?t, khu vui ch?i tr? em, c?u v??t b? hành ánh sáng trên cao, nh?c n??c, qu?ng tr??ng l? h?i đa qu?c gia, chu?i qu?y bán hàng l?u ni?m, nhà hàng ?m th?c đa qu?c gia…Công viên Cát T??ng: 0,75 ha ? Đã hoàn thành: t??ng Ph?t trung tâm, v??n thi?n, chòi thi?n th? giãnKhu ph?c h?p Th??ng m?i ? Khách s?n ? Gi?i trí trong nhà: 16,2 haSân golf 27 h? ? KN Golf Links: 90 ha ? Đã hoàn thành, bao g?m:Sân Golf 27 l?: The Links (18 l?) ? The Oasis (9 l?) ? đ??c thi?t k? b?i Huy?n tho?i Golf: Cá m?p tr?ng ? Greg NormanSân t?p 9 green ng?m và khu putting green 280 yardNhà câu l?c b? (clubhouse)B?n du thuy?nH? th?ng tr??ng h?c, giáo d?c: 17,82 haH? th?ng b?nh vi?n qu?c t?: 3,3 haH? th?ng các khu th? d?c, th? thao đa năng: 16,52 ha. https://knparadise.land/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-10-14 (木) 20:07:21 (416d)