UptopZ với thế mạnh kinh nghiệm nhiều năm làm SEO, trãi qua nhiều dự án, chúng tôi luôn mong muốn nâng khả năng nhận thức, chia sẻ những tri thức xoay quanh vấn đề SEO đến các doanh nhânvà yêu thích SEO. Với những mong muốn đó UptopZ chúng tôi sẽ đem đến những tri thức bổ ích về SEO đến cho những người muốn tìm hiểu về SEO, bây giờ chúng ta hãy cùng cùng nhau tìm hiểu khái niệm Keyword Stuffing là gì? Keyword Stuffing còn được dịch ra là nhồi nhét từ khoá, có nghĩa là bạn chèn một số lượng lớn từ khoá vào nội dung website cũng như các thẻ meta nhằm cố gắng tối ưu thứ hạng từ khoá theo cách lạm dụng nhồi nhét trên kết quả tìm kiếm. Cách làm này mặc dù đã xuất hiện lâu, lỗi thời và không còn tác dụng nhưng thi thoảng mọi người vẫn vô tình mắc phải trong quá trình làm SEO


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-10-11 (月) 12:41:59 (306d)